​​همکاری با نهاد ها ، دستگا های اجرایی و شرکت ها :